Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İstanbul hukuk mektebinin açılışı

 

17 Haziran 1880 Cumartesi Adliye nezâreti dâiresinde inşâ olunan Hukuk Mektebi, Başvekil Kadri Paşa, Mâbeyn-i hümâyûn ikinci kâtibi Süreyyâ Bey, Maârif Nâzırı Münif Paşa ve Nâfia Nâzırı Hasan Fehmi Efendi, Adliye Müsteşârı Vahan Efendi, Mekteb müdür ve hocaları ve talebesi hâzır oldukları hâlde açıldı. Padişâhın irâdesi okundu ve Ahmed Cevdet Paşa şöyle bir konuşma yaptı:

“Nice müddetten beri Dersaâdet’de bir Hukuk Mektebi açılması arzu olunuyordu. Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye’nin teşkilinde bunun bir mertebe daha ehemmiyeti arttı. Buna mukaddime olmak üzere o vakit Adliye dâiresinde hukuka dâir bazı dersler verildi. Daha sonra Mekteb-i Sultânî talebesinden bir sınıf ayrıldı. Orada hukuk derslerine başlandı. Lâkin şimdiye kadar böyle müstakil bir Hukuk Mektebi açmaya muvaffak olamadık. Çalışmadık değil. Meğer takdîr-i ilâhî bugüne ve padişahımızın asrına imiş.

Efendiler, tahsil edeceğiniz ilmin kadri pek büyüktür. Bilirsiniz ki hesâb, hendese ve kimyâ gibi aklî ilimleri öğretmek için bir peygamber gelmedi. Ammâ dînin hükümlerini telkîn ve teblîğ için ülü’l-azm peygamberler geldi. Bu bâbda başka delile hâcet görmem. Velîni‘metimiz pâdişâhımız Halîfe Sultan İkinci Abdülhamid Hân Hazretleri dahi mektebinizi himâyesi altına aldılar. Mektebinize büyük şeref ve itibar verdiler. Açılış merasiminde bulunmak üzere Başvekillerine emir buyurmuşlar. Bu iyiliklerin şükründen biz de âciziz, siz de âcizsiniz. Fakat inşâallâh tahsilinizi tamamlayıp Devlet-i Aliyye’ye güzel hizmetler ederek teşekkür yolunda bulunursunuz.”

O gün teberrüken Mecelle’den derse başlanmak kararlaştırılmış olduğundan Ahmed Cevdet Paşa kürsîye ders vermek üzere çıkarak Mecelle’nin birinci maddesini okutmuştur. (Tezâkir-i Cevdet)